Plovput publikovao treće izdanje Plovidbene karte Dunava

Treće izdanje Plovidbene karte Dunava sadrži ažurne podatke o poziciji plovnog puta, sistemu obeležavanja plovnog puta, podatke o raspoloživim dubinama (1.5m, 2.0m, 2.3m, 2.5m, 3.0m i 3.5 m) u odnosu na niski plovidbeni nivo (sa informacijama o vremenu hidrografskih merenja), stacionažama po osovini plovnog puta na 200 m, poprečnim profilima, sidrištima, skelskim prelazima, infrastrukturnim objektima na plovnom putu (prevodnicama, mostovima, hidrotehničkim građevinama, dalekovodima), većim naseljima duž Dunava, poziciji potopljenih plovila u ili u blizini plovnog puta ili propisanih sidrišta, vodomernim stanicama i karakterističnim plovidbenim nivoima, kao i kontaktima institucija nadležnih za unutrašnju plovidbu u Republici Srbiji.

Na karti je prikazan, pored dela plovnog puta reke Save (od km 16 do km 0) i deo plovnog puta reke Tise (od km 4 do km 0). Plovidbena karta, koja je prilagođena za štampu na A4 formatu, može se preuzeti sa stranice Papirnih plovidbenih karata, u .pdf formatu, bez ikakve naknade.

LINK: http://www.plovput.gov.rs/papirne-plovidbene-karte